Corsi di Italiano


http://centrostudileonardo.eu/wp-content/uploads/2015/09/ITALIANO_NUOVO.jpg

CORSI DI ITALIANO L2

Promuoviamo corsi di Italiano L2 per bambini, ragazzi e adulti al fine di migliorare la comunicazione e l’integrazione delle diverse culture.

Organizziamo corsi di gruppo, intensivi, individuali e corsi specifici per il superamento di esami e per il raggiungimento delle certificazioni CELI/CILS (tutti i livelli).

Gli incontri si svolgono la mattina, il pomeriggio o la sera a seconda delle esigenze, si organizzano in piccoli gruppi omogenei per livello (base, intermedio, avanzato) ed età o individualmente.

I nostri insegnanti con pluriennale esperienza e in possesso di certificazione DITALS II guideranno  gli studenti in un percorso di integrazione e perfezionamento della lingua.

Offriamo, inoltre, sostegno per la compilazione di documenti, interpretariato e servizio di traduzione e mediazione.

Мы предлагаем курсы итальянского языка как иностранного (L2) для всех уровней владения (с нуля до высокого) для детей, молодежи и взрослых с целью улучшения коммуникации и интеграции различных культур.

Программа курсов предусматривает групповые, интенсивные, индивидуальные и специальные курсы для подготовки к сдаче экзаменов на получение различных сертификатов о знании итальянского языка как иностранного: CILS (Университет для иностранцев г. Сиена), CELI (Университет Перуджи).

Занятия проводятся утром, днем или вечером по необходимости. Они организованы в небольшие группы, подобранные по уровню (начальный, средний, продвинутый) и возрасту, а также в индивидуальном порядке.

Мы предлагаем посетить курсы, где Вы сможете заниматься у педагогов с многолетним опытом. Наши преподаватели – носители языка и являются дипломированными специалистами в области преподавания итальянского языка как иностранного (DITALS II). Они будут направлять студентов на путь интеграции и совершенствования языка.

Мы также предлагаем поддержку при составлении разнообразных документов, в переводческих услугах и посредничестве.

We offer courses in Italian Language at L2 for children and adults, to improve communication and multicultural integration. We hold intensive sessions and courses tailored to particular exams CELI/CILS (at all levels).
Classes are available in the morning, afternoon or evening. You can either join a small groups of people at the same level (basic, intermediate or advanced) and of similar age, or opt for one-to-one tutorials.
Our teachers have years of experience and are accredited by DITALS. They will guide you in a process of integration and perfecting of the language.
We also offer support with filling in application forms, documentation, mediation, interpreting and translation services

Promovemos cursos de italiano L2 para niños, adolescentes y adultos con el fin de mejorar la comunicación y la integración entre diferentes culturas.
Organizamos cursos para grupos, cursos intensivos, individuales y específicos para la toma de exámenes y para el logro de la certificación lingüística CELI / CILS ( todos los niveles ).
Las clases se llevan a cabo por la mañana, por la tarde o por la noche dependiendo de las necesidades, se organizan en pequeños grupos divididos por nivel (básico, intermedio, avanzado ), edad o individualmente.
Nuestros profesores con muchos años de experiencia y con certificación DITALS II guiarán a los estudiantes en un camino de integración y de mejora de la lengua.
También ofrecemos apoyo en la recopilación de documentos, servicios de interpretación, traducción y mediación.

Провеждаме курсове по италиански език на второ ниво за деца, юноши и възрастни с цел подобряване на общуването и интеграцията между различните култури. Организираме интензивни групови курсове,също индивидуални,както и специфични курсове за вземане на изпити и получаване на сертификат CELI – CILS за всички нива. Курсовете се провеждат сутрин,обед или вечер според възможностите,организирани в малки компактни групи според нивото (начални,средно напреднали ) или възрастта,както и индивидуално. Нашите преподаватели с дългогодишен опит и притежаващи сертификата DITALS – 2 ще проведат с изучаващите едновременно интеграцията и усъвършенстването на езика. Освен това предлагаме и помощ при преводи на документи,при устни преводи и др. подобни.